Warunki przewozu

WARUNKI PRZEWOZU
(UCZESTNICTWA W PRZEWOZACH AUTOKAROWYCH)

LUX – REISEN

P.W. MAREK SOBCZAK

I. PODSTAWOWE OKREŚLENIA

Bagaż – wyodrębniona rzecz (lub zbiór rzeczy) stanowiąca własność prywatną Pasażera (lub załogi autokaru) w trakcie przewozu, zarówno ujawniona jak i nieujawniona.

Bagaż rejestrowany – bagaż oznakowany przez załogę autokaru naklejką bagażową.

Bilet – w rozumieniu niniejszych przepisów biletem jest „bilet podróżny” lub jakikolwiek inny dokument (w przypadku biletu elektronicznego), którego nabycie stanowi przyjęcie niniejszych warunków.

Faktura VAT za przewóz – Bilet zgodnie z Rozporządzeniem ministra finansów z dnia 22.12.99 r. (w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym) jest fakturą VAT, jeżeli zawiera następujące dane: nazwę i numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy, numer i datę wystawienia biletu, odległość taryfową nie mniejszą niż 50 km, kwotę należności wraz z podatkiem, kwotę podatku (§ 47)

Partnerzy – krajowi i zagraniczni przewoźnicy obsługujący jazdy na trasie, wymienieni w rozkładzie jazdy oraz na tablicach kierunkowych umieszczonych w autokarach.

Pasażer / podróżny – każda osoba fizyczna, przewożona, bądź mająca być przewożoną na podstawie ważnego biletu na przewóz.

Przepisy – oznaczają w szczególności postanowienia „Warunków uczestnictwa w przewozach LUX – REISEN ”   P.W. Marek Sobczak z poszanowaniem postanowień Ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku „Prawo Przewozowe” (Dz. U. 84.53.272), a także Rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej z 23 maja 1996             (w sprawie przewozu osób i bagażu) i Rozporządzenia ministra finansów z 22.12.1999 r. (w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym).

Przewoźnik – oznacza każdego przewoźnika autokarowego, zaangażowanego w przewóz pasażera, podróżującego na podstawie ważnego biletu  LUX- REISEN P. W. Marek Sobczak

Przewóz – stanowi usługę transportową wykonywaną w ramach krajowych i międzynarodowych regularnych autokarowych przewozów liniowych, realizowanych przez przewoźników reprezentowanych przez LUX – REISEN P. W. Marek Sobczak

Przewóz regularny – przewóz osób i ich bagażu, wykonywany według rozkładu jazdy podanego przez przewoźnika do publicznej wiadomości co najmniej poprzez ogłoszenia wywieszone na przystankach linii autokarowej, podczas którego wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się na określonych przystankach, w którym należność za przejazd pobierana jest zgodnie z taryfą lub cennikiem opłat oraz z warunkami przewozu określonymi w zezwoleniu.

Rozkład jazdy – szczegółowy opis jazd autokarów na trasie, z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków , nazw przystanków, odstępstw od reguł. Rozkład jazdy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Sobczak LUX – REISEN nie stanowi oferty handlowej w sensie rozumienia obowiązujących przepisów prawa.

Umowa o przewóz – umowa jaka zostaje nawiązana między przewoźnikiem a Pasażerem przez fakt zakupu biletu LUX – REISEN P. W. Marek Sobczak, na podstawie której przewoźnik zobowiązuje się za wynagrodzeniem (należnością za bilet) przewieźć Pasażera do umówionego miejsca. Odstępstwa od reguł opisanych w niniejszych warunkach zamieszczone są w obowiązującym Rozkładzie jazdy bądź innych dokumentach, dostępnych w punktach zakupu biletów.

II. WYKONANIE PRZEWOZU

1) Obsługa międzynarodowych przewozów na wybranych liniach może odbywać się przy udziale firm partnerskich – przewozy międzynarodowe mogą obsługiwać zarówno polscy jak i zagraniczni przewoźnicy. Przewoźnicy obsługujący linie oraz ich firmy partnerskie wymienione są w obowiązującym rozkładzie jazdy LUX – REISEN P. W. Marek Sobczak.

2) Jazdę na trasie może wykonać zastępczo pojazd inny niż przewoźnika bądź firm partnerskich podanych w rozkładzie jazdy , przy czym każdorazowym wyróżnikiem pojazdu wykonującego jazdę na trasie jest tablica za przednią szybą               z wypisanym numerem lub nazwą linii, nazwą miejscowości docelowej i nazwami firm realizujących jazdy na trasie.

3) W autokarach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych oraz środków o działaniu podobnym, takich jak narkotyki, środki odurzające. Używanie telefonów komórkowych w trakcie jazdy może być zabronione przez personel autokaru.

4) Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie    z naruszeniem prawa lub która nie jest w stanie wykazać, że jest osobą, której nazwisko zostało wpisane w bilecie.

III. OBOWIĄZKI PASAŻERA

1) Dokonanie zakupu biletu LUX – REISEN P.W. Marek Sobczak na przewóz oznacza przyjęcie niniejszych warunków uczestnictwa oraz zawarcie umowy na przewóz, której stronami są Pasażer oraz przewoźnik, wyszczególniony      w bilecie.

2) Podróżny jest obowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących podczas przejazdu.

3) Pasażer winien stosować się do wszelkich związanych z podróżą wymagań, przedstawić ważne dokumenty wjazdowe, wyjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy, świadectwa szczepień).

4) Pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość zastosowanych zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za posiadanie ważnych dokumentów.

5) O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:

– dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę.

– osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej „. W szczególnych przypadkach mogą być zastosowane odstępstwa od zasad opisanych        w niniejszym punkcie.

IV. ZAKUP BILETU

1) Przedsprzedaż biletów, w zależności od linii, możliwa jest najwcześniej na 2 miesiące przed dniem planowanego wyjazdu.

2) Poza szczególnymi przypadkami na obsługiwanych liniach nie prowadzi się rezerwacji miejsc bez zakupu biletów.

3) Rezerwacji miejsc w autokarze dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca / za wyjątkiem przewoźników     u których ta usługa jest dostępna.

4) Ceny biletów są określane na podstawie cennika obowiązującego w dniu sprzedaży biletów. Bilety zakupione w Polsce opłacane są w złotówkach, natomiast bilety zakupione poza granicami Polski opłacane są w walucie kraju nabycia biletu, wg cenników dostępnych w punktach sprzedaży oraz u załogi autokarów obsługujących linie. Na bilety kupowane w Polsce na trasę z miasta zagranicznego do miasta polskiego obowiązują ceny biletów według cennika państwa wyjazdu przeliczone na złotówki.

5) Przy obliczaniu ceny biletu stosowane są zniżki, wyszczególnione w rozkładzie jazdy. Wszelkie warunki uprawniające do skorzystania ze zniżek, winny być dokładnie spełnione w dniu rozpoczęcia

podróży.

6) O ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, w przypadku, gdy Pasażerowi przysługują dwie lub więcej zniżek, stosuje się wówczas najwyższą przysługującą zniżkę, nie stosując łączenia zniżek.

7) Bilet dla zachowania swojej ważności powinien zawierać: określenie trasy podróży oraz jej datę, imię i nazwisko okaziciela legitymującego się nim podczas podróży, nazwę przewoźnika – sprzedawcy, kwotę opłaconą za bilet oraz dane biura w którym go zakupiono /pieczęć biura/.

8) Okładka biletu stanowi jego integralną część. Poza osobami do tego upoważnionymi nikomu nie wolno usuwać z biletu poszczególnych jego odcinków, pod rygorem unieważnienia biletu.

9) O ile nie ma innych uzgodnień, bilet ważny jest 6 miesięcy od daty rozpoczęcia pierwszej podróży. Odstępstwa od tej reguły publikowane są w obowiązującym rozkładzie jazdy linii.

10) Jeżeli bilet został wystawiony według taryfy specjalnej, tzn. posiadającej ograniczenia dotyczące tras, dat                           i przewoźników na poszczególnych odcinkach podróży, to przy dokonywaniu lub zmianie rezerwacji należy zgłosić ten fakt pracownikowi biura podróży.

11) Dokładne informacje na temat opłat i miejsc dokonywania rezerwacji na przejazd z biletami typu bez określonej daty powrotu tzw. open zawarte są w rozkładzie jazdy w miejscu dotyczącym danej linii oraz w biurach sprzedaży biletów Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Sobczak.

12) Bilet jest dokumentem imiennym, wystawionym na konkretnego Pasażera, stąd nie można go odstępować innym osobom bez dokonania w druku biletu zmiany jego właściciela. Zmiany takiej może dokonać biuro sprzedaży po uzyskaniu zgody      z Centralnej Rezerwacji Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Sobczak, jedynie przed rozpoczęciem pierwszej opisanej      w bilecie podróży.

13) Wszelkie zmiany w bilecie powinny być opatrzone pieczęcią i podpisem sprzedawcy biletu. Wszelkie zmiany w bilecie niepotwierdzone przez upoważnione biuro sprzedaży mogą spowodować utratę ważności biletu.

14) Wszelkich zmian można dokonywać w miejscu wcześniejszego zakupu biletu, w biurach agencyjnych, zagranicznych biurach współpracujących, zaś w szczególnych przypadkach w Centralnej Rezerwacji LUX – REISEN P. W. Marek Sobczak i. Zmiany te podlegają opłatom, wyszczególnionym w rozkładzie jazdy.

15) Nie wystawia się duplikatów biletów – dotyczy to przypadków zniszczenia biletu w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację (zalanie, zgniecenie, itp.), a także zagubienia, kradzieży itp.

16) W przypadku braku dokumentów, umożliwiających weryfikację w trakcie odprawy biletowej prawidłowości udzielonych zniżek, pobierana jest dopłata do wysokości biletu normalnego oraz opłata manipulacyjna, której wysokość określa cennik.

V. WYKONANIE PRZEWOZU

1) Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Wszelkie zdarzenia losowe, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

2) W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportu.

3) Pasażer proszony jest o stawienie się na przystanku 20 minut przed planowanym odjazdem autokaru. Nie stawienie się pasażera w chwili odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z przejazdu.

4) Przewoźnik ma prawo odmówić wejścia do autokaru lub odmówić dalszego kontynuowania przewozu w przypadku, gdy Pasażer:

– nie przestrzega regulaminu przewozu,

– znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (np.: alkohol, narkotyki, itp.)

– zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów

– nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne.

– przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie autokaru na granicy.

5) Wsiadanie i wysiadanie z autokaru jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez jego obsługę . Pasażer może zmienić miejsce wsiadania lub wysiadania wyłącznie po zgłoszeniu do Centralnej Rezerwacji LUX – REISEN P. W. Marek Sobczak.

6) Pasażer, zajmując miejsce w autokarze wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, ma obowiązek je zapiąć stosownie do przepisów kraju przez który prowadzi trasa przewozu.

7) W trakcie przerw w podróży Pasażer winien przestrzegać czasu zakończenia przerw i nie powodować przez to opóźnień      w regularnym kursie autokaru.

VI. BAGAŻ

1) Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być oznakowana przez pasażera trwałą przewieszką zawierającą jego nazwisko i adres.

2) Zabrania się przewozu w bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym Podróżnym bądź przewoźnikowi oraz narażać Podróżnych na niewygody.

3) Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.

4) Pasażer ma prawo zabrać nieodpłatnie ze sobą 2 sztuki bagażu – jedną sztukę bagażu podstawowego o wadze do 25 kg       i łącznych wymiarach 190 cm (wysokość + szerokość + długość) oraz jedną sztukę bagażu podręcznego o wadze do 5 kg       i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie bagażu pod siedzeniem lub na półce znajdującej się nad siedzeniem Pasażera. Rozmiary bagażu podręcznego nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym Pasażerom. Bagaż przekraczający wyżej podane wymiary będzie traktowany jako bagaż podwójny podlegający podwójnej opłacie.

5) Pasażer może zabrać za dopłatą drugą (i kolejne) sztukę bagażu (nie licząc bagażu podręcznego), przy czym łączny ciężar tych sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg, chyba że warunki w rozkładzie, w miejscach dotyczących poszczególnych linii, nie stanowią inaczej. O zabraniu drugiej lub kolejnych sztuk bagażu decyduje każdorazowo załoga autobusu.

6) W przypadku zgody załogi na zabranie większej ilości sztuk bagażu za każdą kolejną sztukę bagażu obowiązuje ta sama dopłata, jak za drugą sztukę bagażu. Opłaty za przewóz bagażu wyszczególnione są pod aktualnym rozkładem.

7) Pasażer ma prawo odmowy zapłaty za przewóz bagażu, jeżeli jego bagaż nie został oznakowany naklejką bagażową oznaczoną jako płatna lub nie otrzymał innego pokwitowania pobrania opłaty.

8) Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie przewozu.

9) Rejestrowany bagaż będzie wydany okazicielowi naklejki bagażowej umieszczonej na bilecie.

Przewoźnik nie jest obowiązany do sprawdzenia, czy osoba zgłaszająca się z naklejką bagażową jest uprawniona do odbioru przesyłki.

10) Bagaż, którego nie można przypisać do konkretnej osoby, będzie przez załogę autokaru usunięty z pojazdu.

11) Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym Pasażer kończy podróż.

12) Przewoźnik może wydać bagaż osobie, która nie może okazać naklejki bagażowej, lecz udowodni swoje uprawnienia do odbioru; w razie wątpliwości przewoźnik może żądać odpowiedniego zabezpieczenia.

13) Bagaż nieodebrany przez Pasażera, o ile nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowywania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące. Koszty przechowywania bagażu ponosi Podróżny. Jeżeli Pasażer nie zgłosi się we wskazanym wyżej terminie, zawartość bagażu zostanie zlicytowana lub przekazana na inne cele.

14) Zabrania się przewozu zwierząt w autokarach za wyjątkiem psów przewodników osoby niewidomej.

VII. ODSTĄPIENIE OD PRZEWOZU, ZWROTY KOSZTÓW

1) Podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży albo w miejscu zatrzymania autokaru na jego trasie. W takim przypadku, Podróżny powinien uzyskać od przewoźnika odpowiednie oświadczenie, wpisane na druku biletu.

2) Podróżnemu, który odstąpił od umowy przewozu albo którego nie dopuszczono do przewozu przysługuje zwrot należności stosowny do nie wykorzystanego świadczenia po potrąceniu części należności biorąc pod uwagę zastrzeżenia z punktów 6/3. oraz 6/5. Potrącenia nie stosuje się, jeżeli Podróżny odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących z winy przewoźnika.

3) Nie dokonuje się zwrotów należności za odcinki tras krótsze niż przejazd w jedną stronę oraz w przypadkach, kiedy podróżnego usunięto ze środka transportowego.

4) Podstawą do ubiegania się o zwrot należności za niewykorzystany bilet jest kompletność zawartych w nim kuponów oraz zwrot paragonu z kasy fiskalnej (jeżeli sprzedaż nastąpiła z jej użyciem).

5) W przypadku rezygnacji z przejazdu do 24 godzin przed terminem rozpoczęcia podróży, zwrotu należności dokonuje kasa, w której bilet został zakupiony, z potrąceniem kwoty zgodnej z umownymi warunkami przewozu przewoźnika obsługującego linię. W przypadku nie wykorzystania jednego kierunku jazdy dla biletu dwustronnego u przewoźników dopuszczających taki zwrot, zwrotowi podlega różnica cen biletu dwukierunkowego i jednokierunkowego, pomniejszona      o 10% wartości tak określonej kwoty. Przy zwrotach biletów sprzedanych za pomocą modułu www pobierana przez Oferenta jest dodatkowa opłata manipulacyjna ( § VII pkt 8.)

6) Na pisemny i uzasadniony wniosek Pasażera Centralna Rezerwacja LUX – REISEN P. W. Marek Sobczak ma prawo ustalić indywidualne zasady zwrotu. Wszelkie dokumenty uzasadniające wniosek przyśpieszą jego rozpatrzenie.

7) Nie dokonuje się zwrotu należności:

– za bilety zniszczone w stopniu uniemożliwiającym identyfikację biletu oraz za bilety zgubione lub skradzione,

– w przypadku zgłoszenia rezygnacji z przejazdu w terminie krótszym niż 24 godziny przed terminem wyjazdu, w części przypadającej na niezrealizowaną jazdę,

– za bilety niewykorzystane, w przypadku gdy upłynął ich termin ważności.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY

1) Przewoźnik podejmuje się dołożyć wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie. Godziny wyjazdu i przyjazdu, zawarte w rozkładach jazdy lub gdziekolwiek indziej, nie są objęte gwarancją przewoźnika. W razie konieczności, przewoźnik może dokonać zmiany autokaru oraz może zmienić miejsca przystanków uwidocznione                 w rozkładach jazdy. Rozkład jazdy może ulec zmianie przed upłynięciem terminu, na jaki został ogłoszony.

2) Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką Podróżny poniósł wskutek odjazdu autokaru przed czasem wskazanym                 w rozkładzie jazdy.

3) Przewoźnik odpowiada za szkodę, jaką poniósł Podróżny wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego autokaru, jeżeli szkoda wynikła z winy przewoźnika.

4) Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych ( np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.

5) Żaden agent, pracownik czy przedstawiciel przewoźnika nie jest uprawniony do zmiany, dokonywania poprawek czy też zrzeczenia się jakichkolwiek postanowień niniejszych przepisów.

6) Przy szkodach osobowych i bagażowych osobą uprawnioną do składania reklamacji i wnoszenia roszczeń jest Pasażer,      a także jego następca prawny, opiekun prawny lub pełnomocnik.

7) Przewoźnik odpowiada za szkody wyrządzone Pasażerowi od chwili wejścia do chwili opuszczenia przez niego autobusu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

8) Za bagaż, który Podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynika z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

9) Powstanie szkody i jej wysokość Pasażer powinien udowodnić. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe nie z jego winy.

10) O ile zapisy w rozkładach jazdy, w miejscach dotyczących danych linii nie stanowią inaczej, w przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika, wysokość odszkodowania dotycząca zarejestrowanego bagażu nie może przekroczyć 1.000,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 1.000,00 PLN powinien być przez Pasażera ubezpieczony na jego koszt.

11) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym.

12) Reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż. Reklamacji nie można składać w przypadku, gdy bagaż przy przyjmowaniu do luku bagażowego nie był oznakowany banderolą przewoźnika. Fakt zgłoszenia reklamacji winien zostać potwierdzony przez załogę autokaru w bilecie pasażera.

13) Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.

14) Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i innym Pasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

15) Pasażer ponosi przed służbami granicznymi całkowitą odpowiedzialność za przewożony przez niego bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w autobusie tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych.

16) Przedmioty pozostawione w autobusie przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika.

17) Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej, prosimy kierować na adres Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Sobczak listownie, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem biura sprzedaży      w którym zakupiono bilet, w okresie do 10 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, wnoszone zastrzeżenia, ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia, itp. Do każdego zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć bilet lub jego kserokopię. Reklamacje rozpatruje przewoźnik wypisany w bilecie w terminie do 30 dni, licząc od daty dostarczenia jej na adres LUX – REISEN P. W. Marek Sobczak.

18) Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny powoduje zanieczyszczenie autobusu, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz przewoźnika kary umownej w wysokości 200 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO, przeliczonej według obowiązującego kursu NBP.

IX. TERMINY

1) Roszczenia z tytułu nieprawidłowej wyceny biletu, w szczególności zaś w zakresie nieuwzględnienia przysługujących zniżek, należy kierować do biura podróży, w którym dokonano zakupu biletu, przed rozpoczęciem podróży opisanej w bilecie. Kwestie zgłaszania reklamacji związanych z umową przewozu opisane zostały w punkcie 17 § VIII.

2) W celu rozstrzygania sporów przyjmuje się za obowiązujące zarówno Pasażera jak i przewoźnika te „Warunki Uczestnictwa w Przewozach Autokarowych „, których wersja dołączona została do biletu, będącego podstawą do roszczeń. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia biletu, stosuje się postanowienia tego Regulaminu, które obowiązywały w dniu planowanej pierwszej podróży.

3) Zmiana terminu wyjazdu może być dokonana najpóźniej na 24 godziny przed planowana jazdą. W okresie krótszym niż 24 godziny poprzedzające wyjazd nie dokonuje się jakichkolwiek zmian w umowie o przewóz (w bilecie) w zakresie jazdy przypadającej na ten termin.

 

LUX – REISEN
P.W. Marek Sobczak
85 – 085 Bydgoszcz
Mała 4/2

NIP 556 177 95 55
Regon  092978910

e-mail: luxreisenbydgoszcz@gmail.com

1f08945236214afebf2974bb91bebda6